Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met de gegevens die u ons verstrekt.

Wij leggen uit welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en verwerkt en met welk doel. Ook maken wij duidelijk welke rechten u heeft als u persoonlijke informatie met ons deelt. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.
De inhoud van deze verklaring kan op een later tijdstip eenzijdig worden aangepast.
Wij zullen u altijd de nieuwste versie aanbieden. De meest recente versie is altijd leidend.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op Stichting BakkersVakWedstrijden.

Definities

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder persoonsgegevens:
elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Verwerking van persoonsgegevens:
 elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken,   verstrekken en vernietigen.

Privacybeleid

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het aangaan van een overeenkomst met u en het nakomen van deze overeenkomst omdat u contact met ons opnam of omdat u zich heeft ingeschreven voor de wedstrijd of onze nieuwsbrief.

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens delen met andere organisaties die ons bijvoorbeeld helpen met onze website of met de opslag van gegevens. Wij doen dit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Deze wetgeving stelt eisen aan onder andere de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Datzelfde geldt voor de beveiliging van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.
Ook zijn wij gebonden aan termijnen die gelden voor het opslaan en bewaren van persoonsgegevens.

Wij hebben binnen onze organisatie een privacy coördinator benoemd. Deze ziet er binnen onze organisatie op toe dat de regels voor gegevensbescherming gevolgd worden. Indien u vragen heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, neem dan contact op met onze privacy coördinator via de hieronder vermelde contactgegevens.

E-mail: info@bakkersvakwedstrijden.nl

contact

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.